Tommy

91 tekstów – auto­rem jest Tom­my.

Jeśli Bóg rzeczy­wiście stworzył człowieka na swój ob­raz, to aż strach się bać przed spot­ka­niem ze Stwórcą. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 8 lutego 2014, 23:05

Nasze życie jest misją, której sens na­daje zło te­go świata. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 8 grudnia 2013, 11:56

Ja­ko ga­tunek ludzki nig­dy nie od­ku­pimy naszych win wo­bec in­nych zwierząt. Na­leży je­dynie wie­rzyć w to, że bos­ka idea spra­wied­li­wości wy­myka się naszej percepcji. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 25 sierpnia 2013, 16:01

Marze­nia reali­zowa­ne zbyt późno przy­noszą więcej cier­pienia niż te niespełnione. 

aforyzm dnia z 30 października 2014 roku
zebrał 14 fiszek • 14 kwietnia 2013, 23:32

Nie ty­le przeg­rałem życie, co nie da­no mi je wygrać. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 8 kwietnia 2013, 22:38

Naj­większą wolę po­maga­nia mają ci, którzy sa­mi po­mocy naj­bar­dziej potrzebują. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 13 marca 2013, 23:46

Gdy leżąc na wznak wypłaczesz już swe oczy, łzy wy­pełnią two­je uszy, dając na­mias­tkę gro­bowej ciszy. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 23 stycznia 2013, 16:50

Bez­nadziej­ność to naj­potężniej­sze słowo. Zat­rważająco piękne w swoim ma­jes­ta­cie. Bez­nadziej­ność to słowo-klucz, które za­wiera w so­bie całą smutną prawdę. Prawdę, która jest wszys­tkim. Prawdę, która wyzwala. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 14 stycznia 2013, 14:48

Życie, miłość, świat to zło,
Jeśli złem jest wszys­tko to,
Co rodzi cierpienie. 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 18 grudnia 2012, 15:15

Nikt nie ma większej wo­li życia niż teore­tyk samobójstwa. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 15 listopada 2012, 15:15
Tommy

Jako miłośnik aforyzmów Emila Ciorana, wprowadzam jego cytaty. Prócz tego dzielę się własnymi refleksjami. ----------------------------------------------------------------------- Naj­do­bit­niej­szym prze­jawem bra­ku spra­wied­li­wości jest fakt, że dob­ro - w toczo­nym po­jedyn­ku ze złem - już a priori obar­czo­ne jest han­di­capem, po­legającym na związa­niu regułami. ------------------------------------------------------------------------ Po­siąść można pra­wie wszys­tko. Py­tanie czy war­to, sko­ro po­tem nas­ta­je niew­dzięczny czas ut­rzy­mywa­nia sta­nu posiadania.

Zeszyty
  • inne 

  • zło – błędy or­togra­ficzne, bred­nie, in­wekty­wy, truiz­my, wul­ga­ryz­my etc

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 października 2014, 18:05Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Marzenia reali­zowa­ne zbyt późno [...]

7 października 2013, 05:32Anemone sko­men­to­wał tek­st Marzenia reali­zowa­ne zbyt późno [...]